polska flaga serce 3d OD ZAWSZE TYLKO POLSKA BIELIZNA JEST NAJBLIŻEJ TWOICH POTRZEB polska flaga serce 3d

Regulamin sklepu internetowego


Regulamin sklep internetowego (wersja pdf)

https://www.margot24.pl/img/cms/Formularz zwrotu-wymiany_1.pdf


I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy, dostępny pod adresem www.margot24.pl (zwany również: Sklepem),  prowadzony jest przez Małgorzatę Kazimierczyk, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Małgorzata Kazimierczyk Świat Bielizny „Margot”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEDIG), adres głównego miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń:  ul. Ozimska 16, 45-057 Opole, NIP: 7542518033, REGON: 532305294, adres e-mail: sklep@margot24.pl, telefon: +48 77 453 77 23.
2. Niniejszy Regulamin sklepu internetowego określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, warunki zawierania Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę.
3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w aktualnej wersji za pośrednictwem strony internetowej Sklepu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie pod adresem: http://www.margot24.pl/content/73-regulamin-sklepu-interneowego oraz wysyłany drogą elektroniczną na adres e–mail wskazany przez Klienta podczas procesu rejestracji.
4. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach,
w zakresie i w oparciu o zasady Polityki Prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego pod adresem: http://www.margot24.pl/content/72-polityka-prywatnosci Podanie danych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane przetwarza Usługodawca ma prawo wglądu w ich treść oraz prawo aktualizacji i poprawiania.

II. Definicje

1. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto Klienta.
3. Konsument - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r . ( Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
5. Konto– indywidualna witryna zawierająca profil Klienta zarejestrowanego w Sklepie.
6. Newsletter - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Towarach, nowościach i promocjach w Sklepie internetowym.
7. Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.
8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
9. Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy działający pod adresem internetowym: www.margot24.pl.
10. Sprzedawca, Usługodawca – Małgorzatę Kazimierczyk, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Małgorzata Kazimierczyk Świat Bielizny „Margot”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEDIG), adres głównego miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Ozimska 16, 45-057 Opole, NIP: 7542518033, REGON: 532305294, adres e-mail: sklep@margot24.pl, telefon: +48 77 453 77 23.
11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem
a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

III. Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.
2. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupu w Sklepie oraz utworzenia Konta Klienta.
4. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
5. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub Firefox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Java script, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pixeli.
6. Zakazanym jest dostarczenie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu, strony internetowej w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sklepu.
7. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia Towarów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klientów. Nie wpływa to jednak na właściwość Towarów.

IV. Konto

1. Klient ma prawo do założenia konta w Sklepie, celem składania zamówień oraz uzyskania dodatkowych funkcji.
2. Założenie konta jest dobrowolne i nieodpłatne.
3. Utworzenie konta następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu oraz po otrzymaniu za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenia rejestracji konta.
4. W formularzu rejestracyjnym Klient podaje: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, datę urodzin, hasło zabezpieczające konto Klienta w Sklepie.
5. Klient loguje się do konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego adresu poczty elektronicznej oraz hasła. Hasło winno być strzeżone przez Klienta przed wykorzystaniem przez osoby trzecie.
6. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
7. Każdy Klient rejestrując się w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane. Jednakże, brak zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów złożenia i realizacji zamówienia uniemożliwia składanie zamówień w Sklepie.
8. Klient ma możliwość zmiany i korygowania danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta.
9. Konto Klienta to usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę nieodpłatnie i na czas nieoznaczony.
10. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia konta (rezygnacji z konta) poprzez wysyłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@margot24.pl, pisemnie na adres: ul. Ozimska 16, 45-057 Opole lub osobiście w sklepie stacjonarnym mieszczącym się w Opolu przy ul. Ozimska 16.
11. W przypadku rezygnacji z Konta Usługodawca usunie Konto oraz wszystkie dane i informacje zgromadzone na tym Koncie.
12. Usługodawca może usunąć Konto Klienta, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że Konto jest wykorzystywane w celach niezgodnych z prawem. Przed usunięciem Konta Usługodawca prześle na podany przez Klienta adres e-mail informację o planowanym usunięciu Konta. Klient może sprzeciwić się usunięciu Konta, podając jednocześnie uzasadnienie, że nie zachodzą przesłanki do usunięcia Konta określone powyżej. Konto zostanie usunięte najwcześniej w terminie 30 dni od chwili przesłania Klientowi informacji o powyższej treści, z tym jednak zastrzeżeniem, że Konto może zostać usunięte lub zablokowane w każdym czasie, jeżeli na Usługodawcę zostanie nałożony taki obowiązek na podstawie prawomocnych lub natychmiast wykonalnych rozstrzygnięć uprawnionych organów, wydanych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
13. Zabronione jest używanie treści o charakterze bezprawnym. Sklep zastrzega sobie możliwość usunięcia treści zamieszczanych przez Klientów, w sytuacji gdy treści dostarczone przez Klienta mają charakter bezprawny.

V.    Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
2. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:
  a. wyboru zamawianych Towarów,
  b. adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
  c. wyboru sposobu dostawy,
  d. akceptacji treści niniejszego Regulaminu.
  e. wyboru sposobu płatności,
  f. złożenia w Sklepie zamówienia poprzez użycie i naciśnięcie pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oznaczającego, że zamówienie składane przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty ceny.
3. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca w terminie do 24 godzin od złożenia zamówienia. potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie  składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży miedzy Klientem a Sprzedawcą.
4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnianie Klientowi treści zawieranej umowy następuje poprzez :
  a. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu internetowego oraz
  b. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 3 powyżej.
Treść umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w Sklepie internetowym sprzedawcy.
5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu.
6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
7. Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
6. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez pocztę elektroniczną, adres e-mail: sklep@margot24.pl, telefon: +48 77 453 77 23 lub osobiście w sklepie stacjonarnym mieszczącym się w Opolu przy ul. Ozimska 16.

VI. Płatność i dostawa

1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
  a. podawane są w złotych polskich,
  b. zawierają podatek VAT,
  c. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
2. Cena podana przy każdym Towarze  jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
4. Odbiór osobisty Towaru przez Klienta jest bezpłatny. Odbiór osobisty dostępny pod adresem:
ul Ozimska 16, 45-057 Opole,  w dniach od poniedziałku  do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę od godz. 10:00 do godz. 14:00.
5. Klient może wybrać następujące formy płatności:
  a. płatność gotówką
  b. przelew na rachunek bankowy:
      ING Bank Śląski S.A. 96 1050 1504 1000 0092 2266 7553
  c. płatność online w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep,
  d. karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep,
  e. za pobraniem.
6. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności chyba, że płatność jest za pobraniem lub Towar jest odbierany osobiście w sklepie stacjonarnym mieszczącym się w Opolu przy ul. Ozimska 16.
7. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia przesłania Klientowi przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia
8. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba, że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru są wskazywane Klientowi na stronach sklepu internetowego w zakładce „Koszty wysyłki”  http://www.margot24.pl/content/29-koszt-wysylki oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umowa sprzedaży.
9. W przypadku wysyłek międzynarodowych, koszt dostawy ustalany jest indywidualnie z Klientem.
10. Termin dostawy Towaru są wskazywane Klientowi na stronach sklepu internetowego w zakładce "termin dostawy" http://www.margot24.pl/content/35-termin-dostawy
11. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy, nie podając przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu na adres pocztowy Sprzedawcy lub adres e-mail Sklepu ; sklep@margot24.pl.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone przy użyciu formularza, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu albo wzoru wysłanego wraz z Towarem. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
4. Przyjmujemy Towary zakupione wyłącznie w naszym Sklepie (należy koniecznie dołączyć dowód zakupu np. kopię/oryginał paragonu, faktury VAT lub potwierdzenia dokonania płatności lub inny przewidziany przez prawo dowód zakupu).
5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia,
 w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: ul. Ozimska 16, 45-057 Opole.
6. Zwrot Towaru następuje na koszt Klienta.
7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

VIII. Reklamacje

1. Sklep zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. Nie jest wadą ubytek lub uszkodzenie Towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem zakupu.
3. Jeśli zakupiony Towar ma wady (zachodzi niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową) lub został uszkodzony w trakcie przesyłania, prosimy odesłać na adres pocztowy Sprzedawcy wraz z otrzymanym paragonem/fakturą, opisem przyczyn reklamacji i treścią żądania, o których mowa w pkt  4 poniżej. Paragon/Faktura nie stanowi podstawy rozpatrzenia reklamacji, jednak w przypadku jej braku Sklep może wystąpić do Klienta o wykazanie innymi środkami faktu, iż zakupu reklamowanego Towaru dokonano w Sklepie.
4. W ramach reklamacji Klient może:
  a. zażądać obniżenia ceny,
  b. odstąpić od umowy,
  c. zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  d. zażądać usunięcia wady.
5. W przypadku pierwszej reklamacji Sklep może nie uwzględnić żądania obniżenia ceny lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W takim wypadku Towar  zostanie niezwłocznie wymieniony na pełnowartościowy.
6. Jeśli wymiana rzeczy na wolną od wad albo usunięcie wady okaże się niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów, Sklep zwróci pieniądze lub obniży cenę według wyboru Klienta.
7. Reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych w niniejszym Regulaminie mogą być składane również pocztą elektroniczną na adres: sklep@margot24.pl.
8. Reklamacje mogą być też składane listownie.
9. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Sklep poinformuje Klienta – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja bądź listownie.
10. Klient (zarówno Konsument jak i nie Konsument), który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sklepu. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sklep. Sklep internetowy nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem.
11. Towary sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
12. Jeśli Sklep nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, poczytuje się, że reklamacja została uznana za zasadną.
13. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

IX. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. Umowy i postanowień poniżej.
2. Klient, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie Sklepowi żądania usunięcia konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sklepu z oświadczeniem woli Klienta.
3. Sklep wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji konta w Sklepie.

X. Newsletter

1. Usługa polega na bezpłatnym przesyłaniu drogą elektroniczną wszystkim Klientom Sklepu, którzy sobie tego życzą, Newslettera z informacjami o aktualnych ofertach, promocjach, wyprzedażach Sklepu.
2. Usługa dostępna jest dla wszystkich Klientów Sklepu bez warunku rejestracji Konta.
3. Aby otrzymywać Newsletter należy w trakcie wypełniania formularza rejestrującego nowe konto Klienta zaznaczyć chęć otrzymywania Newslettera albo w formularzu, znajdującym się na stronie Sklepu podać poprawny i działający adres e-mail oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera.
4. Adres e-mail podawany w celu subskrypcji Newslettera jest wykorzystywany tylko i wyłącznie do tego celu.
5. Rezygnacji z Newslettera można dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@margot24.pl z prośbą o wykreślenie z bazy Newsletter Sklepu.

XI. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego. Umowa pomiędzy Sklepem, a Klientem zawierana jest w języku polskim.
2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do Konta.
4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
5. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sklepem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
6. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów
7. Sklep dąży by spory rozwiązywane z Konsumentem były w pierwszej kolejności w sposób polubowny,
w sytuacji gdyby ta forma nie zdała rezultatu, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.
8. W przypadku sporów między Sklepem, a osobą fizyczną nie będącą Konsumentem lub osobą prawną, sądem właściwym miejscowo jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
10. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany będą obowiązywać po 14 dniach od daty opublikowania ich na stronie Sklepu.
11. W przypadku zmiany Regulaminu, wprowadzone zmiany widoczne będą na stronie internetowej Sklepu przez 14 dni, a każdy zarejestrowany Klient zostanie poinformowany przez Sklep poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, o zmianach, które nastąpiły w Regulaminie.
12. W przypadku, gdy zarejestrowany Klient, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest on zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
13. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klienta będącego jednocześnie Konsumentem i korzystającym ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.
14. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.06.2016 r.

wersja: 20160602-3

FORMULARZ ZWROTU LUB WYMIANY TOWARU

Proszę uzupełnij dokument i podziel się z Nami swoją opinią o produkcie.

Imię: Nazwisko:

Twój numer Zamówienia:

Jeżeli dokonałeś płatności za pobraniem lub w systemie eService uzupełnij numer konta, na który zostaną zwrócone środki:

W przypadku płatności przez system TPay środki zostaną zwrócone za pośrednictwem tego serwisu.

PRODUKTY KTÓRE CHCESZ ZWRÓCIĆ:

NAZWA TOWARU

ILOŚĆ

CENA

PRZYCZYNA ZWROTU

Lista powodu zwrotu:

1. Za mały obwód 2. Za duży obwód 3. Za mała miska

4. Za duża miska 5. Niewygodny 6. Wygląda inaczej niż na zdjęciu

7. Uszkodzony 8. Błędnie wysłany model/rozmiar/ kolor 9. Inne: Jakie?

Bardzo prosimy o informację dotyczącą powodu zwrotu - istnieje możliwość wymiany na inny rozmiar, kolor, model. Oferujemy pomoc przy doborze właściwego rozmiaru.

Dziękujemy, że podzieliłaś się z Nami informacjami. Dzięki Tobie możemy wprowadzić zmiany, aby zakupy z Margot24.pl były zawsze przyjemnością.

Adres do zwrotu:

Świat Bielizny Margot

ul. Ozimska 16                                                                                                                                                             ..............................................

45-057 Opole                                                                                                                                                                                     Podpis